Matematică
piy
2

În patratul ABCD cu latura de lungime 18cm se considera punctul M , mijlocul laturii [AB] si punctul N , pe latura [AD] cu NA supra ND =1 pe doi a) determinati petimetru triunghiului MNC b) aflati aria triunghiului MNC c) calculati sinusul unghiului CMN Dauu coroana ❤

+0
(1) Răspunsuri
Magdalazanu

a)In Δ dr.MBC avem MB=9 cm (ipoteza, M mijlocul lui AB)                                   BC=18 cm => CM²=BC²+MB² CM²=324+81 CM²=405 =>CM=9√5 cm In Δ dr.NAM avem AM=9 cm (ipoteza) AN/DN=1/2 =>2AN=DN => Latura va fi impartita in 3 parti egale => AN=6 cm AN²+AM²=NM² 36+81=NM² NM²=117 =>NM=3√13 cm In Δ dr.NDC avem DN=12 cm (am demonstrat mai sus)                               DC=18 cm (latura patratului) DN²+DC²=NC² NC²=144+324 NC²=468 =>NC=6√13 cm =>Perim.ΔMNC=9√5+3√13+6√13=9√5+9√13=9(√5+√13) cm

Adaugă răspuns