Historia
Patty2011
1

Jakie wydarzenia odbyły się w datach: 1384 1385 1386 1410 1411 1414 1434 1440 1444 1454 1454-1466 1466 1525 1525 1569 1572 

+0
(2) Odpowiedź
kominiarz000

1385  , . 2 marca – podczas zjazdu szlachty w Radomsku podjęto decyzję o powierzeniu tronu polskiego Jadwidze Andegaweńskiej. 16 października – na Wawelu miała miejsce koronacja Jadwigi Andegaweńskiej na króla Polski. Władysław Opolczyk ofiarował paulinom z Częstochowy ikonę z wyobrażeniem Najświętszej Marii Panny. 1385    30 kwietnia - Bisztynek otrzymał prawa miejskie. 14 sierpnia – w Krewie zawarto umowę pomiędzy Władysławem Jagiełłą a panami polskimi i królową węgierską Elżbietą. W umowie tej Jagiełło decydował się na przyjęcie chrztu z Polski, a w zamian za spłacenie zobowiązań finansowych związanych z umową małżeńską Jadwigi, uwolnienie jeńców i przyrzeczenie odzyskania wszystkich ziem, które Polska do tej pory utraciła, miał poślubić Jadwigę i zostać królem Polski (unia w Krewie). 1386   11 stycznia – poselstwo polskiej szlachty zawarło na zamku w Wołkowysku umowę z Jagiełłą, na mocy której miał on objąć polski tron oraz ożenić się z Jadwigą Andegaweńską. 2 lutego – odbył się zjazd walny w Lublinie, na którym jednomyślnie na króla polskiego wybrano księcia Jagiełłę. 15 lutego – litewski książę Jagiełło przyjął w Krakowie chrzest, na którym otrzymał imię Władysław. 18 lutego – Jadwiga i Władysław Jagiełło uroczyście zawarli związek małżeński w katedrze na Wawelu. 4 marca – odbyła się koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski. 17 lipca – w południowej wieży kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu zawieszono Dzwon Grzesznika. 11 listopada – Nasielsk otrzymał prawa miejskie. Ogrodzieniec, Pasym otrzymały prawa miejskie. 1410   Luty – Wacław IV Luksemburski przewodniczył sądowi rozjemczemu pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim w Pradze – niekorzystny dla strony polskiej wyrok nie został przez nią uznany. Wielka wojna z zakonem krzyżackim [edytuj] 24 czerwca – minął termin rozejmu – wieczorem połączone załogi Inowrocławia i Brześcia Kujawskiego uderzyły na podtoruńskie posiadłości krzyżackie; główne siły Zakonu rozlokowano pod Świeciem w oczekiwaniu na rozwój wydarzeń. ostatnie dni czerwca – porażka Henryka von Plauena w potyczce ze starostą bydgoskim Januszem Brzozogłowym. 29 czerwca – siły polskie przekroczyły Wisłę pod Czerwińskiem. 3 lipca – pod Czerwińskiem wojska polskie Władysława Jagiełły przeprawiły się po moście pontonowym przez Wisłę, by połączyć się z wojskami litewskimi i ruszyć na państwo zakonne. 5 lipca – dowództwo armii polsko-litewskiej stacjonowało w Jeżewie koło Sierpca. 9 lipca – armia Jagiełły wkroczyła na terytorium Zakonu. 12 lipca – wypowiedzenie wojny Polsce przez Zygmunta Luksemburskiego; wojska polsko-litewskie zdobyły Działdowo. 13 lipca – Dąbrówno, miasto i zamek, zdobyte szturmem przez wojska sprzymierzone; Krzyżacy przemieścili swoje wojska z Lubawy w kierunku Frygnowa, Stębarka i Grunwaldu. 15 lipca – pod Grunwaldem Krzyżacy ponieśli klęskę w bitwie z armią polsko-litewską Władysława II Jagiełły. 17 lipca – Jagiełło zajął Olsztynek, dotarł do niego posłaniec biskupa warmińskiego, informując go, że biskup chce przejść pod jego władzę; Jagiełło ruszył na Malbork. 18 lipca – na zamek w Malborku przybył komtur Świecia Henryk von Plauen – ogłosił się namiestnikiem z nieograniczoną władzą do czasu zakończenia wojny i wyboru nowego mistrza; poddały się Jagielle Morąg, Olsztyn i Ostróda. 21 lipca – poddał się Dzierzgoń; w tych dniach poddały się też twierdze w Nidzicy, Lubawie, Nowym Mieście, Bratian i Przezmark. 25 lipca – początek bezskutecznego oblężenia Malborka przez Władysława Jagiełłę. 7 sierpnia – mieszczanie Torunia po trzytygodniowym oblężeniu poddali miasto królowi Władysławowi Jagielle. 31 sierpnia – oddziały polskie przejęły zamek w Grudziądzu – kasztelan poznański Mościc ze Stęszewa zarządcą. 19 września – Jagiełło wycofał się spod Malborka, Krzyżacy w kolejnych dniach i tygodniach odzyskali utracone wcześniej zamki. 24 września – szlachcic pruski Piotr ze Sławkowa odbił Działdowo Siemowitowi IV i przekazał Krzyżakom. 29 września – Jagiełło wkroczył do Torunia. Październik – wojska Zygmunta Luksemburskiego pod dowództwem wojewody siedmiogrodzkiego Ścibora ze Ściborzyc najechały ziemię sądecką, spaliły Stary Sącz i przedmieścia Nowego Sącza poczym zawróciły na Węgry. 10 października – bitwa pod Koronowem – zwycięstwo wojsk polskich w wojnie z zakonem. 31 października – zamek w Grudziądzu wrócił w ręce krzyżackie; tak samo stało się z innymi zamkami zdobytymi tego lata na Krzyżakach. 5 listopada – bitwa pod Tucholą. 26 listopada – bitwa pod Golubiem – Dobko Puchała wziął do niewoli rycerzy inflanckich podążających na pomoc Krzyżakom. 9 grudnia – został zawarty polsko-krzyżacki rozejm w Nieszawie. Gdańsk – Rada Miasta Gdańska postanowiła uznać władzę Władysława Jagiełły – Gdańsk uzyskał przywileje – m.in. otrzymał okoliczne osady. Helena Korybutówna, bratanica Władysława Jagiełły, otrzymała księstwo pszczyńskie jako dożywocie – początek wyodrębnienia się ziemi pszczyńskiej. Bolesław I cieszyński objął Cieszyn. Mikołaj z Kozłowa wybrany rektorem Akademii Krakowskiej. 1414   Kwiecień – Jagiełło na zjeździe w Grabiach pod Raciążkiem wysunął żądania maksymalnej rewindykacji ziem polskich w zamian za traktat pokojowy, co Krzyżacy odrzucili, podtrzymując chęć rokowań. 15 maja – wydanie przez kapitułę włocławską (właściciela Łodzi) przywileju lokacyjnego, uznającego mieszkańców wsi za mieszczan; jednocześnie zwrócenie się przez kapitułę do króla z prośbą o przywilej monarszy i uznanie Łodzi za miasto pod względem prawno-ustrojowym. Czerwiec – wobec braku postępu w rozmowach i braku wyroku Zygmunta Jagiełło wypowiedział zakonowi wojnę. Wojska polsko-litewskieposiłkowane przez książąt śląskich wkroczyły na ziemie zakonne. Krzyżacy opustoszyli swój kraj z żywności i zamknęli się w zamkach. Polacy oblegali Brodnicę do czasu, gdy legat papieski ustalił z królem oddanie sporu pod osąd soboru w Konstancji. 8 października – zawarto polsko-krzyżacki rozejm pod Brodnicą. Lwówek otrzymał prawa miejskie. 1434   27 lutego – wielki książę litewski Zygmunt Kiejstutowicz odnowił w Grodnie zapisy złączenia i podległości Litwy Koronie Polskiej. 6 maja – wielki książę litewski Zygmunt Kiejstutowicz wydał przywilej zrównujący w prawach bojarów litewskich i ruskich. 1 czerwca – śmierć króla Władysława Jagiełły. 11 czerwca – przywiezienie zwłok królewskich, króla Władysława Jagiełły do Krakowa. 18 czerwca – uroczystości pogrzebowe króla Władysława Jagiełły w katedrze wawelskiej. Mszę żałobną celebrował arcybiskup gnieźnieńskiWojciech Jastrzębiec. Czerwiec – biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki zwołał do Poznania radę wielmożów z terenów północnej i zachodniej Polski na której powierzono tron królewski królewiczowi Władysławowi, a także ustalono dzień koronacji na św Piotra i Pawła (29 czerwca). Czerwiec – na wieść o ustaleniach zjazdu wielmożów w Poznaniu w kraju wybuchł femnent polityczny. Małopolanie w pierwszym rzędzie zakwestionowali tak bliski termin koronacji królewicza Władysława (29 czerwca), jak i fakt, że decyzja była podjęta bez ich udziału. Pod wpływem możnowładztwa małoposkiego zdecydowano w Krakowie o koronacji królewskiej w dniu św. Jakuba (tzn. 25 lipca). 25 lipca – koronacja Władysława III Warneńczyka. 1440  21 lutego – w Kwidzynie utworzono Związek Pruski - koalicję miast polskich przeciwko Krzyżakom. 8 marca – w katedrze wawelskiej delegacja stanów węgierskich ofiarowała Władysławowi III koronę Węgier. 20 marca – w Trokach został zamordowany wielki książę litewski Zygmunt Kiejstutowicz. 3 kwietnia – Tolkmicko przystąpiło do antykrzyżackiego Związku Pruskiego. 29 czerwca – późniejszy król Kazimierz Jagiellończyk został Wielkim Księciem Litewskim. 27 września – w walce o handel morski armia miasta Koszalin pokonała w bitwie nad jeziorem Cieszyno koło miejscowości Tarnowo armię miasta Kołobrzeg. Kańczuga otrzymała prawa miejskie. 1444   20 lutego – Mrągowo otrzymało rozszerzone prawa miejskie. Zerwanie pokoju i nowa wyprawa na Turków. Raszków otrzymał prawa miejskie. 1454   Początek wojny trzynastoletniej. 3 lutego – Iława i Ostróda wstąpiły do antykrzyżackiego Związku Pruskiego. 4 lutego – wybuch powstania antykrzyżackiego w Toruniu; początek wojny trzynastoletniej. 5 lutego – Gdańsk: wybuchło powstanie przeciwko Krzyżakom. Zajęto Wielki Młyn na Starym Mieście - wypowiedziano posłuszeństwo Zakonowi. 10 lutego – Kazimierz Jagiellończyk poślubił w Krakowie Elżbietę Rakuszankę, córkę Albrechta II Habsburga. 11 lutego – Gdańsk: komtur zamkowy Pfersfelder przekazał cały zamek radzie gdańskiej. Skończył się okres panowania Krzyżaków wGdańsku po 145 latach i 3 miesiącach. 12 lutego – Elblążanie opanowali zamek krzyżacki w swoim mieście. 21 lutego – król Kazimierz Jagiellończyk kupił od księcia Jana IV Księstwo Oświęcimskie. 6 marca – król Kazimierz IV Jagiellończyk wydał przywilej inkorporacyjny, mocą którego Prusy i Pomorze Gdańskie wcielono do Polski. 19 marca – po dwóch latach konfliktu mieszkańcy księstwa oświęcimskiego złożyli hołd Kazimierzowi Jagiellończykowi. 9 czerwca – Elblążanie na opanowanym zamku krzyżackim składają hołd królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi. 16 czerwca – Gdańsk uzyskał wielki przywilej podporządkowujący Głównemu Miastu, Osiek, Młode i Stare Miasto oraz uzyskał monopol wyłączności praw miejskich w promieniu 5 mil (tj. 30-40 km) i gwarancję, że na tym obszarze nie będzie zbudowany żaden zamek. 15 września – Kazimierz Jagiellończyk wydał przywilej cerekwicki. 18 września – wojna trzynastoletnia: zwycięstwo wojsk krzyżackich w bitwie pod Chojnicami. 12 listopada – Kazimierz Jagiellończyk wydał w Nieszawie statut, na mocy którego wszelkie ważne decyzje państwowe były uzależnione od szlacheckich sejmików (Statuty nieszawskie). Gdańsk przystąpił do wojny trzynastoletniej. Wąchock otrzymał prawa miejskie. 1466  Wojna trzynastoletnia: upadły Chojnice, ostatni punkt oporu Krzyżaków. Początek rokowań pokojowych. 19 października – II pokój toruński zawarty między Polską oraz Litwą a zakonem krzyżackim, koniec wojny trzynastoletniej. Pomorze Gdańskie, Warmia i Ziemia chełmińska wróciły do Polski jako tzw. Prusy Królewskie, państwo krzyżackie stało się jej lennem. Zakon zobowiązał się też do przyjmowania w swoje szeregi Polaków. Włączono Puck do Prus Królewskich. 1525   7 marca - Biała Podlaska uzyskała prawa miejskie. 8 kwietnia – Zygmunt I Stary i Albrecht Hohenzollern podpisali Traktat krakowski, na mocy którego 2 dni później odbył się hołd pruski. 10 kwietnia – koniec wojny z zakonem krzyżackim, książę pruski Albrecht Hohenzollern złożył na Rynku krakowskim hołd lenny królowi Zygmuntowi Staremu. 11 kwietnia – Staszów uzyskał prawa miejskie.  1569   10 stycznia – na zamku w Lublinie rozpoczęły się obrady Sejmu, poprzedzające zawarcie unii polsko-litewskiej. 5 marca – król Zygmunt II August ogłosił przyłączenie województwa podlaskiego do Korony Królestwa Polskiego. 26 maja – przyłączenie Wołynia do Polski. 6 czerwca – województwa kijowskie i bracławskie przyłączono do Korony Królestwa Polskiego. 28 czerwca – uchwalono unię lubelską. 1 lipca – zaprzysiężenie unii polsko-litewskiej, powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Polska i Litwa stały się jednym państwem ze wspólnym sejmem i senatem. 4 lipca – król Zygmunt II August ratyfikował unię lubelską. 19 lipca – na Sejmie w Lublinie książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi, co obecny wówczasJan Kochanowski opisał w utworze Proporzec albo hołd pruski. 3 sierpnia – Inflanty przyłączono do Korony i Litwy jako wspólną własność. 12 sierpnia – delegacja rady miasta Gdańska uwięziona wyrokiem sądu sejmowego. 16 sierpnia – we Włocławku powstało seminarium duchowne, które do dziś funkcjonuje. Puck został częścią Korony. Daleszyce, Krynki otrzymały prawa miejskie.1572  nieudana interwencja wojewody Mikołaja Mieleckiego w Mołdawii w celu osadzenia na tronie Bogdana IV. 9 stycznia – powódź w Toruniu; zginęło 300 osób. 14 czerwca – wodowanie w Elblągu galeonu Smok. 7 lipca – śmierć Zygmunta Augusta - koniec dynastii Jagiellonów w Polsce. 17 lipca – szlachta chełmska zebrała się na sejmiku w Krasnymstawie i po raz pierwszy (w sytuacji bezkrólewia) powołała sądy kapturowe. Październik – zjazd senatorów koronnych w Kaskach niedaleko Łowicza, na którym podjęto decyzję o zwołaniu sejmu konwokacyjnego wWarszawie na początek 1573 r. oraz uznano prymasa za interrexa.

daruszer

1384 - Litewska wojna domowa 1385- Bitwa pod Aljubarrota 1386- w Krakowie został koronowany Władysław Łokietek 1410-bitwa pod grunwaldem 1411-układ pomiędzy Polską i Litwą 1414-wojna głodowa 1434- Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, ... 1440-nie wiwenm 1444-podpisanie drugiego pokoju toruńskiego 1454-Kolejnym etapem zmagań polsko krzyżackich była wojna trzynastoletnia 1454-1466-Kolejnym etapem zmagań polsko krzyżackich była wojna trzynastoletnia 1466-Kolejnym etapem zmagań polsko krzyżackich była wojna trzynastoletnia 1525-hołd pruski 1525Kolejnym etapem zmagań polsko krzyżackich była wojna trzynastoletnia- 1569-unia lubelska 1572-  konklawe, jakie odbyło się po śmierci Piusa V i wybrało na jego następcę Grzegorza XIII liczę na naj

Dodaj swoją odpowiedź