Chemia
paulina046
3

1) właściwości fizyczne alkanów( temperatura wrzenia,stan skupienia,rozpuszczalność w  wodzie i rozpuszczalnikach organicznych) 2) Co to są chlorki-podaj reakcje otrzymywania,właściwości

+0
(2) Odpowiedź
martaa98

2) Chlor otrzymuje się w laboratorium w następujących reakcjach chemicznych: Na skalę przemysłową chlor otrzymywany jest w wyniku elektrolizy roztworu wodnego NaCl lub jego formy stopionej.   1) Temperatury topnienia (kolor niebieski) oraz wrzenia (czerwony) w °C dla pierwszych czternastu alkanów prostych pod ciśnieniem atmosferycznym. W zależności od temperatury oraz ciśnienia każdy z alkanów może być gazem, cieczą lub ciałem stałym. Temperatury przejść fazowych pomiędzy tymi stanami skupienia dla pierwszych czternastu alkanów o łańcuchach prostych przedstawia rysunek. Jak widać, temperatura wrzenia tych związków rośnie monotonicznie ze wzrostem długości łańcucha (liczby atomów węgla), natomiast temperatura topnienia rośnie monotonicznie począwszy od propanu. Spośród alkanów i cykloalkanów o tej samej liczbie atomów węgla, temperatura wrzenia cykloalkanu jest wyższa, niż odpowiedniego alkanu liniowego, natomiast temperatury wrzenia alkanów o łańcuchach rozgałęzionych są niższe, niż alkanu liniowego. Można to wytłumaczyć istnieniem „zamrożonych” stopni swobody cząsteczek cyklicznych oraz zależnością sił van der Waalsa od efektywnej powierzchni cząsteczek, która w przypadku cząsteczek liniowych jest większa, niż dla cząsteczek rozgałęzionych[2]. Spośród alkanów liniowych cieczami w warunkach normalnych są związki zawierające od 5 do 13 atomów węgla, zaś w warunkach standardowych od 5 do 17 atomów węgla. Alkany liniowe lżejsze od pentanu (a zatem zawierające od 1 do 4 atomów węgla) są gazami zarówno w warunkach normalnych, jak i standardowych. Alkany liniowe zawierające 14 i więcej atomów węgla (warunki normalne) lub 18 i więcej (warunki standardowe) są ciałami stałymi.

niunia250393

2) Chlorki jest to nazwa związków chemicznych lub związków które zawieraja w sobie chlor.  HCl + NaOH -> NaCl + H2O, właściwości dobrze rozpuszcza się w wodzie, cięższy od powietrza, żółtozielony gaz.   1)  Alkany CnH2n+2 sa nierozpuszczalne w wodzie, natomiast w rozpuszczalnikach sie rozpuszczają. Lżejsze od powietrza. Alkany są związkami lotnymi dlatego tez  mają niską temperature topnienia i wrzenia. Temperaturę wrzenia określamy kolorem czerwonym. Stan skupienia od 1C do 4C to gazy, od 5C do 16C ciecze natomiast od 17 w zwyż ciała stałe.

Dodaj swoją odpowiedź