Historia
Kubuś12106
2

1. Na czym polegała i kiedy nastapiła rewolucja przemystwa . 2. Wymień odkrycia i wynalazki słóżące rozwojowi przemysłu w dziewietnastym wieku . 3. Wymień kraje w których nastąpiło naj szybciej uprzemysłowienie . 4. Gdzie (w jakim państwie) zanotowano najmniejszy i najwiekszy udział w świayowej produkcji przemysłowej pod koniec dziewietnastego wieku . 5. Jakie były przyczyny i przejawy rozwoju gospodarki rolnej w dziewietnastym wieku . 6. W jaki sposób rozwój przemysłu i postęp w rolnictwie zmienił obraz społeczeństwa i dla czego . 7. Co to jest : - prometaliat  - borżuazja  - fabryka -mano faktura  - urbanizacja  * indrustalizacja  - protozmian  8. Scharakteryzuj przyczyny cele oraz skutki wydażeń z lat  1848-1849 nazwane wiosną ludów                                       za wszystko daje naj   

+0
(2) Odpowiedź
franczuk16

1. Rewolucja przemysłowa – proces zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, który został zapoczątkowany w VIII w Anglii i Szkocji i związany był z przejściem od ekonomii opartej na rolnictwie i produkcji manufakturowej bądź rzemieślniczej do opierającej się głównie na mechanicznej produkcji fabrycznej na dużą skalę (przemysłową). 2.. Wiek XIX przyniósł zmianę,a to dzięki nowym źródłom energii do napędu coraz sprawniejszych silników. Rozwineły się nowe gałezie przemysłu, np. chemiczny-produkujący lekarstwa i sztuczne nawozy wykorzystywane w rolnictwie. POd koniec stulecia w miastach Europy i Ameryki zaczeły kursować tramwaje elektryczne, które zastąpiły tramwaje konne.w pierwszych dziesięcioleciach XX w. w domach ludzi zamożnych zaczeły pjawiać się urządzenia elektryczne ułatwiające codzienne życie-mikser, lodówka,odkurzacze,kuchenki.   Burżuazja (francuskie bourgeoise - mieszczanin), 1) W szerokim znaczeniu termin historyczny, określający początkowo wszystkich mieszkańców miasta. Następnie stopniowo zawężany, od końca XV w. odnosił się do jego warstwy wyższej, zamożnej (kupców, bankierów, przemysłowców), charakteryzującej się mieszczańskim typem mentalności i obyczajowości, a także rodzajem wykonywanych zajęć, wyraźnie odróżniającej się zarówno od szlachty, jak i od ludu żyjącego z pracy rąk własnych. W niektórych krajach termin burżuazja obejmował także przedstawicieli wolnych zawodów, których np. w Polsce określano raczej mianem inteligencji.   Fabryka 1. Zakład produkcyjny; zorganizowanie na dużą skalę cyklu produkcyjnego w oparciu o pracę maszyn i ludzi. W ujęciu historycznym, przejście od wytwarzania produktów w warsztatach rzemieślniczych i manufakturach do ich produkcji w fabrykach oznaczało początek kapitalizmu. 2. Dawniej, określenie budowy wraz z zapleczem ludzkim i materiałowym; miejsce budowy (np. fabrica ecclesiae - fabryka (budowa) kościoła; fabrica palatii - fabryka (budowa) pałacu).   Manufaktura (łac. manus - ręka, manufactura ; rękodzieło) ; zakład produkcyjny, w którym produkcja masowa złożonego produktu końcowego odbywa się ręcznie i oparta jest na podziale pracy: poszczególne etapy produkcji wykonywane są przez pracowników wyspecjalizowanych w ich wykonywaniu.   Urbanizacja, zespół przemian społeczno-ekonomicznych, kulturowych i przestrzennych prowadzących do rozwoju miast, wzrostu ich liczby, powiększania się odsetka ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności państwa, rozszerzania się obszarów miejskich. Urbanizacja przebiega w płaszczyźnie: demograficznej (przemieszczenie się ludności wiejskiej do miast, co prowadzi do wzrostu liczby i odsetka ludności miejskiej), przestrzennej (powiększanie się powierzchni miast, powstawanie nowych miast i tworzenie się rozległych obszarów zurbanizowanych), ekonomicznej (wzrost liczby ludności pracującej w zawodach pozarolniczych, przemyśle i usługach) i społecznej (przenikanie miejskich wzorów życia, miejskiego stylu życia również na obszary wiejskie). Zjawisko urbanizacji, związane z procesem industrializacji, pojawiło się pod koniec XVIII w., najpierw w Anglii, potem w krajach Europy Zachodniej, USA i Japonii, a na początku XX w. w Europie Środkowej i Wschodniej   Industrializacja (z łacińskiego – uprzemysłowienie), proces szybkiego rozwoju przemysłu w stosunku do innych działów gospodarki oraz wynikający z tego przeważający wzrost dochodu narodowego oraz zwiększenie się liczby zatrudnionych w tym dziale gospodarki. 8. Przyczyny Odpowiedź na Wiosnę Ludów w Paryżu, chęć uzyskania niepodległości Węgier, chęć poszerzenia praw dla Węgrów, kryzys ekonomiczny, wydarzenia rewolucyjne w całej Europie, dążenia do uzyskania reform potrzebnych w całym kraju, najbardziej owładnięta hasłami wyzwolenia była inteligencja (nowa epoka „Młode Węgry”, „Młoda Polska” itd.) Przyczyny dzieliły się też na: robotnicy walczyli o lepsze warunki pracy i płacy oraz chłopi o uwłaszczenie ziem; burżuazja walczyła o prawa polityczne, walczyła z monarchią absolutną oraz o równość wobec prawa wystąpienie zniewolonych narodów (Polacy i Węgrzy przeciw Austrii).   Przyczyny Wiosny Ludów; 1.Dążenie do likwidacji przywilejów arystokracji i ziemiaństwa oraz ich wyłączności w sprawowaniu władzy. 2. Robotnicy domagali się polepszenia warunków pracy i życia. 3.Chłopi domagali się ziem na własność. 4.Próby obalenia absolutnych władz monarchów. Powstanie-Wiosna Ludów Data wybuchu -1848-1849 r. Obszar obj.-zabór pruski i austriacki. Wynik - klęska powstańców.   Myślę że pomogłam :)    

myszka16821

1. całokształt zmian technologicznych, społecznych i przmysłowych w anglii i szwecji w 1760-1820r. 2. maszyna parowa, prawo zachowania masy, stopnie Celcjusza i Fahrenheita, 3. Wielka Brytania, Francja 4. Największy - Wielka Brytania najmniejszy - nw 5. Przyczyny: - dążenie do samokształcenia, samorealizacji, manufaktura, realizm Przejawy: -płodozmian - młockarnie, - mechaniczne siewniki -rewolucja agarna 6. proletaliat - robotnicy borżuazja - ogół osob zamożnych i przedsiębiorców fabryka - miejsce pracy robotników manufaktura - forma pracy rękodzielniczej skupiająca robotników w jednym warsztacie urbanizacja - koncentracja ludności w danych miejscach indrusrializacja - uprzemysłowienie płodozmian - struktura zagospodarowania gruntów ornych 8, przyczyny: robotnicy walczyli o lepsze warunki pracy i płacy oraz chłopi o uwłaszczenie ziem burżuazja walczyła o prawa polityczne, walczyła z monarchią absolutną oraz o równość wobec prawa wystąpienie zniewolonych narodów (Polacy i Węgrzy przeciw Austriii) skutki: Schwytani generałowie i politycy byli rozstrzeliwani. Makabryczne represje, fala germanizacji. Wycofanie wszystkich reform, jakie udało się Węgrom wywalczyć, pozostawienie nierozwiązanej kwestii Węgier i ziem korony św. Stefana. Dążenie do obalenia rządów absolutnych.   cele: uzyskania udziału w rządach, warstwy społeczne dążące do polepszenia warunków bytowych i narodowości walczące o spełnienie swoich aspiracji w różnej postaci: autonomii, niepodległości lub zjednoczenia w ramach jednego państwa.    

Dodaj swoją odpowiedź